Vyhodnotenie
programu 2017
55 téz, z toho:
49
splnených
5
čiastočne splnených
1
nesplnená
A)   Hospodárenie, financie a transparentnosť
1.
Zlepšenie hospodárenia samosprávneho kraja.
2.
Vyčleníme časť rozpočtu, o ktorej bude verejnosť rozhodovať formou participatívneho rozpočtu.
3.
Audit a dôslednú revíziu výdavkov. Zo záverov sa bude vychádzať pri zostavovaní rozpočtu TTSK.
4.
Verejnú kontrolu všetkých zmlúv, záväzkov, výdavkov a dotácií v duchu otvorenosti, transparentnosti tak, aby si verejnosť a média mali prístup ku všetkým informáciám, na ktoré majú právo.
5.
Vytvorenie poradného zboru predsedu TTSK Rady pre zdravé financie a investície, podľa vzoru Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorú budú tvoriť renomovaní ekonómovia a odborníci z rôznych oblastí. Rada vypracuje dlhodobý plán finančného zdravia TTSK a jeho udržateľnosti, bude navrhovať ďalšie opatrenia, ktoré budú zlepšovať hospodárenie kraja.
6.
Napriek dlhodobým sľubom politikom, stále nie je zavedená hmotná zodpovednosť politikov a úradníkov, ktorá by sa mala týkať aj zástupcov na úrovni kraja.
Transparentnosť
7.
Všetky informácie budú v prehľadnej a dostupnej forme na internetovej stránke s jednoduchým vyhľadávaním v databázach, so všetkými parametrami “open data”.
8.
Krajský rozpočet bude zverejnený v prehľadnej online forme.
9.
Maximalizovať obstarávanie softvérového vybavenia na princípe “open source”.
10.
Online prenosy z rokovaní zastupiteľstva TTSK.
11.
Pravidelný deň otvorených dverí na úrade, diskusie s občanmi v jednotlivých okresoch.
12.
Zaviesť regionálne zasadnutia zastupiteľstva samosprávneho kraja vo všetkých okresoch na periodickom princípe.
B)   Doprava, cyklodoprava a cestovný ruch
13.
Zabezpečenie bezodkladného dofinancovania opravy cestných úsekov, ktoré sú v havarijnom stave a zamerať sa postupnú modernizáciu celej cestnej infraštruktúry.
14.
Zriadenie župou vlastnenej akciovej spoločnosti, do ktorej majetku sa vloží cestná infraštruktúra tak, aby sa týmto krokom maximalizovali finančné zdroje na údržbu a opravu ciest.
15.
Aktívne sa zasadzovať za začiatok výstavby cestného obchvatu mesta Senica a riešenie dopravnej situácie v Hlohovci v súvislosti s mostom cez Váh.
16.
Spustenie integrovanej dopravy (kombinácia autobusovej a vlakovej dopravy ako jedného organického celku) v rámci TTSK a BSK.
Rozvoj a podpora cyklodopravy
17.
Cyklodoprava ako alternatíva pre konvenčné spôsoby dopravy, budovanie cyklotrás, rozširovanie možností pre cestovanie s bicyklami v rámci verejnej dopravy, budovanie systému zdieľania bicyklov (tzv. bike sharing)
Rozvíjať obrovský potenciál nášho kraja v oblasti cestovného ruchu
18.
Spustiť systematickú a efektívnu propagáciu TTSK na svetových cestovateľských veľtrhoch, využiť našu špecifickú polohu v kombinácii s podmienkami, ktoré máme na budovanie nášho kraja ako značky kvality v tejto oblasti, rozvíjať kongresový cestovný ruch.
19.
Vybudovať zmysluplný a udržateľný plán oddlženia a rozlietania piešťanského letiska.
C)   Vzdelanie ako príležitosť pre lepšiu budúcnosť
Lepšie podmienky pre študentov:
20.
hodnotenie úspešnosti absolventov škôl v správe kraja
21.
podporu a štipendiá pre nadaných študentov
22.
program opravy internátov v spolupráci so štátom a súkromným sektorom
23.
podmienky pre výkon praxe, bez ktorej nie je možné po škole získať zamestnanie
Lepšie podmienky pre učiteľov:
24.
program štartovacích bytov pre mladých učiteľov s cieľom motivovať ich, aby pracovali v školstve a venovali sa učiteľskému povolaniu
25.
program odmeňovania a oceňovania najlepšie hodnotených učiteľov. Chceme v kraji vytvoriť podmienky pre to, aby naše deti učili tí najkvalitnejší pedagógovia
26.
poskytnúť čo najširšiu slobodu školám
D)   Sociálne služby pre každého
27.
Garantovanie dostupnosti a kvality sociálnych služieb pre seniorov.
28.
Zavedenie tzv. „rodinného prístupu“ do sociálnych služieb – deinštitucionalizácia.
29.
Zabezpečíme údržbu a modernizáciu sociálnych zariadení a dostatočnú kapacitu pre potreby obyvateľov Trnavského kraja.
30.
Zavedenie sociálnych taxíkov za symbolický poplatok pre našich seniorov.
31.
Ako pomoc pre znevýhodnené deti a ich rodičom podporíme vznik centier včasnej intervencie.
E)   Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť
32.
V spolupráci so všetkými poskytovateľmi zabezpečíme kvalitnú a dostupnú zdravotnícku starostlivosť pre všetkých občanov kraja.
33.
Zavedieme rezidentský program pre lekárov.
34.
Podporou siete nemocníc v našom kraji ako jedného celku (štátnych aj súkromných) zabezpečíme dostupnú ústavnú starostlivosť.
35.
Zabezpečíme dostupnú lekársku službu prvej pomoci (pohotovosť) pre deti a dospelých, ako aj stomatologickú pohotovosť.
36.
Budeme podporovať rozvoj zdravotnej starostlivosti formou ADOS, paliatívnej starostlivosti, hospicov a vznik denných stacionárov pre geriatrickú starostlivosť.
F)   Kraj je aj pre mladých
37.
Intenzívne zapojenie mladých ľudí do života kraja.
38.
Vytvorenie a podpora rôznych formálnych a neformálnych foriem platforiem zapojenia mladých ľudí do rozhodovania o kraji (co-working, inkubátory a pod.)
39.
Vytvorenie grantových schém na podporu mládežníckych, občianskych, kultúrnych a športových aktivít.
G)   Kultúra a životné prostredie
40.
Nový grantový program pre oblasť kultúry s rozpočtom až do 500 000 Eur ročne so zameraním na podporu voľnočasových kultúrnych a umeleckých aktivít a ľudovej kultúry, ale aj na rozvoj nezávislej profesionálnej kultúry a kreatívneho priemyslu v kraji.
41.
Znovu zadefinovanie úloh jednotlivých kultúrnych inštitúcií s ohľadom na odbornosť, aktuálnu prax a očakávania i potreby širokej verejnosti.
42.
Zavedenie transparentných výberových konaní na miesta riaditeľov kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, ktoré sa budú opakovať každých 5 rokov.
43.
Pilotný projekt ZBB (Zero-Based Budgeting) v Divadle Jána Palárika, postupne aj v ďalších inštitúciách.
44.
Rekonštrukciu budovy Divadla Jána Palárika a Kopplovej vily Galérie Jána Koniarka.
45.
Rozvoj múzeí takým spôsobom, aby boli atraktívnejšie pre domácich návštevníkov i turistov.
Životné prostredie
46.
Strategický plán a koordinačnú jednotku na úrade TTSK, ktorá bude zodpovedná za realizáciu stratégie a komunikovať s ďalšími aktérmi zapojenými v oblasti politiky životného prostredia, ako sú orgány štátnej správy, obce a mestá a tiež mimovládne organizácie s akademickou sférou.
47.
Samosprávny kraj bude aktívne vyhľadávať a podporovať inovatívne projekty, ktoré môžu napomáhať samospráve vysporiadavať sa s environmentálnymi problémami a budú prinášať invenčné riešenia. V tejto oblasti bude župa aj aktívne spolupracovať s akademickou sférou.
48.
Pravidelný dialóg v spolupráci s obcami a mestami kraja o zmenách klímy, ako sú suchá, povodne, extrémne horúčavy a o opatreniach, ako ich dopady na ľudí zmierňovať.
49.
Prostredníctvom informačnej kampane a dotačnej schémy podporiť environmentálne zodpovedné správanie občanov, ako je napríklad triedenie odpadu.
50.
V rámci stredoškolských aktivít podporovať pre študentov súťaže a iné aktivity, cez ktoré sa bude zvyšovať povedomie mladých tak, aby si osvojili zodpovedné správanie k životnému prostrediu a vedeli o problémoch, ktoré sami môžu svojim správaním meniť, ako je napríklad plytvanie potravinami či narábanie s odpadom.
51.
Vytvorenie aplikácie, ktorou jednoducho odfotením cez mobilný telefón, môžu ľudia nahlásiť samospráve environmentálne škody a znečistenia prostredia.
H)  Otvorený župný úrad
52.
Transparentný a otvorený úrad na všetkých úrovniach.
53.
Úrad bude iniciátorom spolupráce so samosprávou, mimovládnym sektorom, podnikateľskou sférou.
54.
Vytvoríme platformu pre strategickú spoluprácu s našimi mestami a obcami.
55.
TTSK bude kraj bez bariér.

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511

Dodávateľ: Citadela, spol. s r. o., Kladnianska 20, 821 05 Bratislava,  IČO: 35709227