Trnavská župa 2.2

Od roku 2017 sme rozbehli desiatky projektov, z ktorých niektoré majú presah do ďalšieho obdobia. Jedná sa napríklad o výstavbu úplne novej budovy knižnice v Galante, unikátnu modernizáciu hvezdárne a planetária v Hlohovci, skvalitňovanie športovísk pri stredných školách vo všetkých okresoch, výstavbu cyklotrás popri riekach a medzi sídlami, alebo už rodiace sa kultúrno-kreatívne centrum v Trnave.

Popri týchto pripravených zámeroch, ktoré chceme úspešne dotiahnuť, sme nazbierali aj skúsenosti a inšpirácie, z ktorých vyplývajú naše nové plány a vízie. Ich realizácia prispeje k tomu, aby trnavská župa bola moderná, efektívna a úspešná v tom zmysle, že bude doručovať kvalitné a dostupné verejné služby.

Poznáme silu nášho kraja a staviame na komplexnom prístupe k ďalšiemu zveľadeniu regiónu, aby žiadna oblasť nezaostávala.

Výzvou v 21. storočí je téma vzdelávania a príprava mladých ľudí na život v ére dezinformácií.

V kontexte demografického vývoja budeme ďalej rozširovať kapacity a portfólio sociálnych služieb, ku ktorým sa pridá aj poskytovanie dostupnej zdravotnej starostlivosti.

Prosperita závisí aj od rozvoja inovácií – technologických, ale aj sociálnych. Preto budeme ďalej sieťovať podnikateľov a sústrediť sa na vytváranie príležitostí pre mladých.

Ďalej budeme investovať do rekonštrukcií regionálnych ciest a mostov, ako aj do unikátnej infraštruktúry v podobe piešťanského letiska, ktoré má potenciál stať sa vstupnou bránou nielen pre kúpeľných turistov.

Konkrétne plány máme aj v zatraktívňovaní verejnej dopravy, podpore cyklistickej mobility alebo tvorbe životného prostredia.

Na financovanie našich zámerov plánujeme efektívne využiť aj európske zdroje, v čom sme boli doteraz úspešní.

S cieľom pokračovať v hľadaní riešení na problémy obyvateľov pripravíme a čoskoro predstavíme kompletný program do ďalšieho obdobia.

Vízia pre moderný kraj

Máme za sebou päť rokov tvrdej práce. Kraj sme viditeľne posunuli vpred. A to aj napriek celosvetovým krízam, ekonomickej a pandemickej, ktoré nás sprevádzali po väčšinu uplynulého obdobia. Hovoria za nás konkrétne riešenia a výsledky.

Poznáme silu nášho kraja a vieme, ako z neho urobiť ešte lepšie a krajšie miesto na život, vzdelávanie, podnikanie či oddych – pre všetkých. Osobitne v neistých, ťažkých časoch, ktoré sú pred nami. Cítime zodpovednosť a máme skúsenosti aj vôľu posunúť náš kraj ešte ďalej.

Uchádzame sa o Vaše poverenie napĺňať program, ktorý nestojí na veľkých sľuboch, ale ponuke konkrétnych riešení. Staviame na komplexnom prístupe k prosperite regiónu, aby žiadna oblasť nezaostávala.

Našou víziou je moderný, efektívny a v konečnom dôsledku úspešný kraj v tom zmysle, že bude doručovať kvalitné verejné služby, ktoré budú dostupné pre všetkých.

KRAJ AKO DOBRÝ HOSPODÁR

Zdravé hospodárenie je základom akýchkoľvek zámerov, vízií či projektov. Po piatich rokoch zodpovedného hospodárenia je župa v lepšej finančnej kondícií, ako bola v roku 2017. Znížili sme dlh, vytvorili sme rezervy na horšie časy či rozvojové projekty. V tom chceme pokračovať.
Zásadné je udržať prijateľnú mieru zadlženosti, dlhovej služby a ďalších parametrov kraja v krátkodobom aj strednodobom horizonte, ktoré nám umožnia modernizovať naše organizácie, realizovať nové projekty a prinášať širšie spektrum nových moderných verejných služieb.
Budeme ďalej rozumne nakladať s majetkom, predovšetkým tým prebytočným a neupotrebiteľným, s cieľom nájsť mu nové, ideálne verejné využitie. Pokračovať plánujeme aj v majetkovo-právnom vysporadúvaní nehnuteľností, zväčša pozemkov, s obcami a mestami, čo nám umožní realizovať investičné zámery.

ZDRAVIE JE VŽDY NA PRVOM MIESTE

Zabezpečovať prístup obyvateľov ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti na základe zdravotného poistenia chápeme ako kľúčovú verejnú službu garantovanú štátom, na ktorej poskytovaní sa svojou mierou podieľajú aj samosprávne kraje. Trnavský samosprávny kraj sa, v rámci svojich kompetencií, venuje predovšetkým stanovovaniu a kontrole dodržiavania pravidiel zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Kontrolujeme dodržiavanie povinností lekárov, ambulancií, zdravotníckych zariadení a lekární. Dohliadame na rovnomerné rozloženie a kvalitu zdravotnej starostlivosti vo všetkých častiach kraja a motivačnými opatreniami sa snažíme prilákať nových, mladých lekárov tam, kde je, alebo môže byť, ich nedostatok. Tak ako doposiaľ, zdravie obyvateľov bude pre nás vždy na prvom mieste. Hranice formálnych kompetencií budeme prekonávať aktívnou spoluprácou zainteresovaných aktérov a najmä gurážou k odvážnym riešeniam, ako sme už napokon preukázali napr. počas pandemickej krízy.


Zabezpečíme systémové zmeny


• uplatníme systémový prístup rozvoja zdravotníctva v kompetencii župy na základe Stratégie do roku 2030 a súvisiaceho Akčného plánu vychádzajúcich z analýzy dát zo zdravotných poisťovní. Prioritne sa zameriame na ambulantnú sféru, a to najmä na nastavenie procesu generačnej personálnej výmeny lekárov
• podporíme aktívny rozvoj ambulantnej sféry v kraji s cieľom vytvoriť optimálnu sieť ambulantnej zdravotnej starostlivosti na jednotlivé okresy kraja, nie na kraj ako celok
• ambulantnú zdravotnú starostlivosť podporíme vlastným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (Zdravá župa); prvé zdravotnícke zariadenie bude otvorené v októbri 2022 v Trnave
• rozšírime sieť vlastných poskytovateľov postupne v každom okresnom meste v spojení s podporou nedostatkových odborností
• v spolupráci s ambulantnými poskytovateľmi a zdravotnými poisťovňami vytvoríme pracovné skupiny na riešenie problémov v jednotlivých okresoch


Podporíme lekárov


• podporíme rezidenčný, dotačný program pre začínajúcich lekárov v TTSK, rozšírený okrem všeobecného lekárstva aj na nedostatkové špecializácie
• podporíme bývanie mladých lekárov pôsobiacich v TTSK
• v spolupráci s nemocnicami v TTSK a MZ SR budeme podporovať kľúčovú výchovu lekárov pre ambulantný systém
• budeme podporovať realizáciu workshopov pre študentov medicíny


Podporíme domácu dlhodobú zdravotnú starostlivosť a starostlivosť o psychické zdravie


• v oblasti dlhodobej a paliatívnej starostlivosti nadviažeme na existujúci projekt poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Zdravá župa, ktorého súčasťou bude agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) a mobilný hospic; v spolupráci s Fakultnou nemocnicou Trnava, ako garantom projektu rozvoja dlhodobej starostlivosti, podporíme rozšírenie týchto služieb do ďalších regiónov kraja
• podporíme študentov VŠ umožnením odbornej praxe v stacionári a terénnej práce v domácom prostredí pacientov
• vytvoríme pilotný projekt psychiatrického centra v Trnave (stacionár, ambulancia psychológ + psychiater)


Budeme rozvíjať stredné zdravotnícke školstvo a prevenciu


• podporíme vzdelávanie v oblasti zdravotníctva na stredných školách – zriadime simulačné centrum na Strednej zdravotníckej škole v Trnave a vytvoríme certifikované pracovisko
• zapojíme mládež do programov dobrovoľníctva, poskytovania prvej pomoci napr. prostredníctvom na Slovensku unikátnej súťaže „Mladý záchranár TTSK“
• podporíme aktivity zamerané na zvýšenie povedomia obyvateľov TTSK v oblasti zdravia a prevenčné programy v spolupráci so župnými strednými zdravotníckymi školami, ako aj výchovu mentorov zo strany žiakov

 

SPOĽAHLIVÝ SOCIÁLNY KRAJ

Cieľom našej sociálnej politiky bude zabezpečovať spoľahlivú, dostupnú a kvalitnú sociálnu starostlivosť každému odkázanému obyvateľovi a obyvateľke kraja. Budeme vytvárať také podmienky, aby sa na systém komplexnej sociálno-zdravotnej starostlivosti kraja bolo možné spoľahnúť. Zároveň, považujeme za dôležité, aby klienti odkázaní na systém pomoci získali čo najväčšiu nezávislosť s minimálnou mierou podpory. Princípom našej sociálnej politiky preto bude rešpekt k individuálnym potrebám a dôstojnosti klientov, podpora ich sebestačnosti a vytváranie podmienok pre ich integráciu do prirodzeného prostredia.

Zabezpečíme dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami jednotlivých cieľových skupín modernizovaním a rozšírením existujúcej siete zariadení sociálnych služieb a s preferovaním ich poskytovania v prirodzenom prostredí.

 • budeme pokračovať v rekonštrukciách župných ZSS, zmodernizujeme ich vnútorné vybavenie a adaptujeme ich na súčasné energetické štandardy s využitím SMART a IT technológií
 • podporíme rozširovanie kapacít existujúcich poskytovateľov sociálnych služieb, aj vytvorenie nových kapacít v sociálnych službách, ako napr. úplne nové špecializované zariadenie pre autistov na Dobrej Vode, rozšírenie kapacít v DSS Galanta alebo DSS Pastuchov, či adaptácia priestorov bývalej školy v prírode v Moravskom sv. Jáne na špecializované zariadenie
 • budeme pokračovať v zatraktívňovaní povolania sociálneho pracovníka, vrátane pracovníkov subjektov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPODaSK)
 • budeme podporovať a realizovať proces deinštitucionalizácie ZSS
 • zabezpečíme poradenstvo pre neverejných poskytovateľov a miestne samosprávy pri zriaďovaní služieb podporujúcich mobilitu, integráciu, nezávislosť a sebestačnosť občanov s odkázanosťou na sociálnu službu
 • podporíme vytváranie nových, potrebných sociálnych služieb


Postupne vybudujeme minimálnu sieť vybraných druhov sociálnych služieb (na úrovni okresu)

 • zabezpečíme poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva ako prevencie sociálneho zlyhania osôb v nepriaznivej sociálnej situácii
 • podporíme vznik zariadení podporovaného bývania - nadviažeme na úspešnú prax z DSS Rohov a zrealizujeme projekt pre klientov DSS Galanta
 • vybudujeme centrá špecializovaných zariadení pre obyvateľov s poruchou autistického spektra, poskytujúcich ambulantné a pobytové formy starostlivosti - napríklad transformáciou areálu bývalej školy v prírode na Dobrej Vode


Podporíme zavádzanie systému integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti, osobitne pri budovaní chýbajúcich druhov sociálnych služieb. Podporíme prepájanie sociálnych služieb s inými verejnými službami v rámci podpory sociálnej inklúzie zraniteľných jednotlivcov, rodín, skupín a komunít

 • podporíme ZSS pri vytváraní podmienok všeobecným lekárom, špecialistom pre seniorov a deti, psychiatrom a psychológom pre ich výkon prác v sociálnych službách
 • podporíme zavádzanie moderných diagnostických a liečebných postupov v ošetrovateľskej, opatrovateľskej a paliatívnej starostlivosti, či v sociálnej práci
 • budeme podporovať spoluprácu ZSS s mobilnými hospicmi
 • vybudujeme psychosociálne a rehabilitačné centrum so zameraním na holistické zdravie
 • vytvoríme podmienky pre podporu manažmentu zazmluvňovania župných ZSS zdravotnými poisťovňami, čím uľahčíme financovanie poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti prostredníctvom verejného zdravotného poistenia

Podporíme rozvoj sociálnej prevencie prostredníctvom SPODaSK

 • finančne podporíme subjekty SPODaSK a programy prevencie sociálno-patologických javov realizovaných SPODaSK
 • vytvoríme partnerstvá župných ZSS na národnej aj medzinárodnej úrovni; podporíme výmenné a stážové pobyty pracovníkov sociálnych služieb
 • vytvoríme online smart balíky vzdelávacích programov k novým metódam a postupom sociálnej práce (ošetrovateľstva, sociálnej rehabilitácie...)

Podporíme rozvoj sociálneho podnikania

 • podporou sociálneho podnikania vytvoríme znevýhodneným alebo sociálne zraniteľným osobám príležitosť zamestnať sa, získať pracovné návyky a rozvíjať svoje osobnostné predpoklady; pilotný sociálny podnik vytvoríme v Galante

VZDELANIE JE BUDÚCNOSŤ

Globalizácia, prevratné technologické zmeny aj dopady kríz významne menia sociálne a ekonomické prostredie, v ktorom žijeme. Adaptabilita, otvorenosť zmenám, jazyková pripravenosť, schopnosť orientovať sa a rozlišovať v bezprecedentne rozsiahlych zdrojoch informácií, to všetko sú atribúty, s ktorými sa vzdelávanie v školskom systéme musí vyrovnávať, aby plnilo kvalitne svoje poslanie pripravovať študentov uplatniť sa na trhu práce. Budúcnosť nášho kraja je priamo závislá aj na kvalite nášho stredného školstva, na schopnosti podporiť a rozvinúť nadanie a schopnosti mladých ľudí. Našou základnou prioritou bude preto pokračovať vo vytváraní podmienok kvalitného vzdelávania a podpore prepájania stredoškolského vzdelávania s praxou. Cestu vidíme najmä v skvalitňovaní procesu vzdelávania, vytváraní podmienok pre uplatnenie kvalitných pedagógov, v podporných motivačných programoch a systémovej spolupráci s inovatívnymi zamestnávateľmi.
Zabezpečíme dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami jednotlivých cieľových skupín modernizovaním a rozšírením existujúcej siete zariadení sociálnych služieb a s preferovaním ich poskytovania v prirodzenom prostredí.

Zároveň vieme, že smerovanie žiakov zo základných škôl nie je možné, ani správne, motivovať len zdôrazňovaním aktuálnej ponuky na trhu práce. Našim cieľom je umožniť im štúdium odborov, o ktoré prejavujú záujem a majú pre ne predpoklady.

Sieť škôl a školských zariadení v kraji

 • budeme pokračovať v skvalitňovaní a modernizovaní vzdelávania, aby školy boli konkurencieschopné
 • skvalitniť školské zariadenia formou investícií do ich modernizácie – internáty a školské jedálne, ako aj telocvične a vonkajšie športoviská.
 • skvalitníme systém merania kvality škôl

Rozvoj siete učebných a študijných odborov s ohľadom na regionálne potreby

 • budeme flexibilne prispôsobovať ponuku učebných a študijných odborov jednotlivých škôl podľa regionálnych potrieb trhu práce a vzdelávacieho jazyka. Vytvoríme napríklad doplnkový vzdelávací program pre vodičov autobusov.
 • podporíme budovanie centier odborného vzdelávania a prípravy podľa potreby kraja.
 • ďalej chceme podporovať nedostatočne obsadené odbory v našom kraji formou motivácie žiakov, vybavením škôl a propagáciou.

Vytvorenie systému kariérneho poradenstva pre žiakov ZŠ a ich zákonných zástupcov

 • na jeseň 2022 otvoríme prvé župné „Talent centrum“ svojho druhu – moderné poradenské centrum pre žiakov ZŠ a ich rodičov.
 • budeme propagovať školy v našom kraji a ich výsledky prostredníctvom série podujatí Kam na strednú, z ktorej sa stane ešte atraktívnejšia prezentácia župných stredných škôl pre žiakov ZŠ.
 • budeme ďalej rozvíjať systém celoživotného vzdelávania

Systém duálneho vzdelávania

 • plánujeme kontinuálne zvyšovať podiel žiakov v systéme duálneho vzdelávania (SDV) ich motiváciou napr. formou štipendií a podpory.
 • zlepšíme poradenstvo pre zamestnávateľov v SDV.

Systém podpory pre pedagógov a riaditeľov škôl

 • ozšírime formy benefitov pre nových a začínajúcich pedagógov a budeme pokračovať v oceňovaní ich spoločenského prínosu a kvalitnej práce
 • centralizáciou podporných činností pre školy a školské zariadenia zvýšime ich efektívnosť
 • aktívne podporíme rozvoj manažérskych zručností vedení škôl.

KRAJ ŽIVEJ KULTÚRY

Kultúru vnímame ako základný kameň našej identity. Sprostredkúva nám hodnoty spoločenstva, ktorého sme súčasťou. Prepája korene našej minulosti s obrazom prítomnosti. Svojim univerzálne zrozumiteľným jazykom má potenciál prekračovať akékoľvek pomyselné hranice, prepájať prirodzenú rôznorodosť spoločnosti a tým vytvárať aj predpoklady pre fungujúcu, tolerantnú občiansku spoločnosť. Veríme preto, že ochrana pamiatkového kultúrneho dedičstva, podpora tradícií a živej kultúry na území kraja, ako aj súčasných kultúrnych aktivít nadregionálneho významu je dôležitou úlohou samosprávneho kraja.

 • Budeme kontinuálne pokračovať v modernizácii kultúrnych inštitúcií. Investície nasmerujeme do obnovy budov, ako aj materiálno-technického vybavenia, zlepšovania podmienok pre zamestnancov, zvyšovania kvality služieb a podpory medzinárodných spoluprác. V rámci rozvoja každý rok vyčleníme finančné prostriedky na novú expozíciu v každom župnom múzeu.
 • Budeme pokračovať v podpore významných projektov v kultúre a obnove kultúrneho dedičstva prostredníctvom dotačných schém.
 • Prioritou bude rozvoj kultúrno-kreatívneho priemyslu, ako pokračovania projektov rozbehnutých vo volebnom období 2017-2022. Dôraz budeme dávať na župné Kreatívne centrum Trnava a budeme ďalej rozvíjať úspešné projekty ako Kultúrno-kreatívne centrum ARTA v Piešťanoch.
 • Dokončíme rozbehnuté strategické projekty, ako je modernizácia Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci, výstavba úplne novej budovy Galantskej knižnice, ako prvej verejnej knižnice po roku 1989 alebo pokračovanie rekonštrukcie budovy Divadla J. Palárika v Trnave.
 • Pripravíme projekt nového výstavného priestoru (napr. typu galérie) v meste Piešťany, ako miesta reflektujúceho bohatú tradíciu výtvarného umenia v regióne.
 • Dokončíme vytvorenie Pamätníka slobody slova na mieste vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej vo Veľkej Mači, ktorý sa stane súčasťou župnej kultúrnej inštitúcie.

KVALITNÉ CESTY A MODERNÁ VEREJNÁ DOPRAVA

Kvalitná cestná infraštruktúru je základom pre rozvoj kraja. Veď nie nadarmo sa hovorí, kde je cesta, tam je život. Správa takmer 1 600 km ciest II. a III. triedy potrebuje kvalitné manažérske riadenie a zároveň aj zodpovedných pracovníkov v teréne. Svoje miesto na ceste musí mať aj moderná a integrovaná verejná doprava. Našim cieľom je ponúknuť adekvátnu alternatívu voči osobnej automobilovej preprave vo forme jedného cestovného lístka z miesta bydliska až do finálnej destinácie, či už je dopravným prostriedkom autobus, vlak alebo ich kombinácia. Inak povedané, komfortné a udržateľné formy mobility pre všetkých obyvateľov nášho kraja.

Integrovaný dopravný systém

 • našim cieľom je integrácia dopravných systémov s Bratislavským krajom (Bratislavskou integrovanou dopravou), a teda komfortnejšia a jednoduchšia doprava na jeden cestovný lístok na mestský aj prímestský autobus a vlak
 • zavedenie zonácie kraja a predaja predplatných cestovných lístkov umožní od 1.1.2023 výhodnejšie pravidelné cestovanie
 • budeme zosúlaďovať nové cestovné poriadky pre prímestskú autobusovú dopravu s grafikonom železničnej dopravy, s cieľom plynulého prestupu z jedného druhu verejnej dopravy na druhý

Moderná doprava. Kvalita a pohodlie cestovania

 • plánujeme zavedenie komfortného zákazníckeho vyhľadávača spojenia a aktuálnej polohy vozidiel a meškania na mape v aplikácii, rovnako ako nákup cestovné lístka priamo v mobile
 • budeme pokračovať v obnove autobusov za bezpečnejšie, komfortnejšie a ekologickejšie, ako aj v zrýchľovaní dopravy podporovaním preferencie verejnej dopravy a menšie prestoje na zastávkach
 • nadviažeme na projekt obnovy a modernizácie autobusových zastávok, ako aj na úspešnú službu autobus na zavolanie

Lepšie cesty a ich správa a údržba ciest

 • pokračovanie v systéme kontinuálneho odstraňovania havarijných stavov ciest a mostov tak, aby sa v priebehu niekoľkých rokov nastavil proces cyklických opráv ciest II. a III. triedy, zvýši bezpečnosť na cestách, prispeje k znižovaniu nehodovosti a zlepší komfort vodičov
 • budeme sa zasadzovať za obmedzenie alebo spoplatnenie tranzitnej nákladnej dopravy na vybraných úsekov ciest, ktoré vedú cez obce
 • revitalizácia cestnej zelene a budovanie vodozádržných opatrení sa stane súčasťou krajinotvorby a zároveň prispeje k optimalizácii nákladov za vodu.
 • Správa a údržba ciest TTSK vytvorí katalóg služieb pre miestnu samosprávu s ponukou údržbových činností a drobných stavebných úprav cestných objektov
 • zabezpečíme modernizáciu skladovania posypových materiálov prostredníctvom síl na posypovú soľ, čo posilní ekologický prístup, zlepší hospodárenie s materiálom a bude mať pozitívny vplyv aj na celkové náklady
 • budeme pokračovať v modernizácii stredísk údržby prostredníctvom prestavieb, využívania solárnych panelov a znižovanie energetickej náročnosti
 • budeme pokračovať v elektronizácii vybraných agend a vzdelávaní zamestnancov v rámci projektu „Cestárska akadémia“

CYKLODOPRAVA

Oblasť cyklodopravy bola predchádzajúcim vedením župy prakticky prehliadaná. Nám sa podarilo kolesá od pomyselného bicykla roztočiť. Začali sme realizovať projekty od výstavby nových úsekov cyklotrás cez obnovu značenia už existujúcich trás až po tvorbu strategických dokumentov, ktoré nám uľahčia rozhodovanie sa v budúcnosti. A práve v tejto komplexnosti tkvie sila nášho prístupu.

Systémová spolupráca a rozhodovanie sa na základe dát

 • zasadíme sa za jasné definovanie vzťahov medzi národným cyklokoordinátorom, krajskou cyklokoordinátorkou a zamestnancami miest a obcí, ktorí sa venujú oblasti cyklodopravy
 • zintenzívnime spoluprácu s ministerstvami či inými orgánmi štátnej správy s cieľom efektívneho čerpania externých zdrojov na výstavbu cyklotrás
 • pri projektovaní nových cyklotrás budeme vychádzať z našej Štúdie rozvoja cyklodopravy, ktorá vychádza z princípu hodnoty za peniaze
 • na základe dostupných dát o intenzite dopravy v jednotlivých častiach nášho regiónu naplánujeme cyklistickú alternatívu pre automobilovú prepravu osôb do práce

Rozšírenie siete cyklotrás

 • budeme pokračovať v rozbehnutých projektoch na hlavných cyklotrasách v našom kraji - Vážskej a Moravskej cyklomagistrále
 • budeme podporovať prepájanie sídiel naprieč Trnavským krajom s cieľom napojenia sa na cyklotrasu smerujúcu do jadrového mesta
 • spojíme Trnavu s oblasťou Malých Karpát
 • vyznačíme nové úseky cykloturistických trás a obnovíme už existujúce značenia

Budovanie novej infraštruktúry

 • zameriame sa na doplnenie chýbajúcich prvkov - sčítače cyklistov, cyklodpočívadlá, servisné stojany, odkladacie stojany pre bicykle alebo kolobežky pred budovy organizácií v našej zriaďovateľskej pôsobnosti
 • spoluprácou s mestami a obcami zlepšíme cykloinfraštruktúru na ich území

Zvýšenie povedomia o cyklodoprave

 • zrealizujeme vzdelávacie aktivity v oblasti cyklodopravy pre zamestnancov verejnej správy a zorganizujeme workshopy a diskusie na stredných školách s cieľom edukácie mladej generácie o výhodách a zároveň aj pravidlách cyklistickej dopravy
 • podporíme podujatia zamerané na verejnosť a zapojenie sa do národných aktivít v oblasti nemotorovej dopravy, akými sú Do práce na bicykli alebo Európsky týždeň mobility

PULZUJÚCE LETISKO PIEŠŤANY

Letisko Piešťany je vstupnou bránou do nášho regiónu a jeho spádová oblasť zahŕňa aj susediace kraje a štáty. Najstaršie a štvrté najväčšie slovenské letisko je zároveň významnou časťou strategickej infraštruktúry Slovenskej republiky. Po rokoch úpadku sa ho pod novým vedením podarilo opäť dostať na leteckú mapu. Na tento pozitívny vývoj chceme nadviazať a služby letiska naďalej intenzívne rozvíjať v prospech celého širšieho regiónu.

 • vďaka zvýšenej aktivite na letisku posilníme jeho finančnú sebestačnosť, zvýšime vlastné tržby a budeme sa usilovať o kontinuálne zlepšovanie hospodárenia spoločnosti
 • dôrazom na rozvoj podnikateľskej činnosti sa sústredíme na prilákanie ďalších investorov a posilniť tým pozíciu letiska Piešťany ako komerčného uzla pre letecké činnosti (opravy, výroba, bázovanie lietadiel alebo výcvik pilotov).
 • rozšírime ponuku leteckých spojení počas letnej turistickej sezóny v nasledujúcich rokoch o ďalšie možnosti popri Turecku, ako Grécko, Egypt či Cyprus
 • zavedením pravidelného leteckého spojenia so zahraničnými destináciami podporíme domáci cestovný ruch zameraný na kúpeľníctvo, históriu či prírodu a rozšírime možnosti cestovania pre obyvateľov nášho regiónu
 • vybudovaním moderného integrovaného parkoviska zvýšime komfort pre cestujúcu verejnosť a prepojenie s infraštruktúrou mesta Piešťany

 

KRAJ ZÁŽITKOV

Trnavský kraj má unikátnu geografickú polohu. Z juhu tiahnuci sa Žitný ostrov strieda v pomyselnom strede kraja pohorie Malé Karpaty a na hranici s Českou či Rakúskou republikou sa rozprestiera región Záhoria. Župa má plne funkčnú Krajskú organizáciu cestovného ruchu Trnavský kraj, ktorej produkty sú dnes už neodmysliteľnou súčasťou ponúk na víkendové trávenie voľného času. Aj z toho dôvodu budeme v ďalšom období nielen pokračovať v už rozbehnutých aktivitách, ale zároveň posilníme pozíciu KOCR vďaka intenzívnejšej spolupráci s národnými organizáciami, oblastnými organizáciami cestovného ruchu (OOCR) či podnikateľmi v našom kraji. Rovnako budeme systematicky pokračovať v aktivitách zameraných na zviditeľnenie destinácie nášho kraja zážitkov prostredníctvom nového webu a ďalších komunikačných nástrojov.

Systematický rozvoj

 • budeme implementovať stratégiu rozvoja cestovného ruchu v Trnavskom kraji na najbližších 5 rokov a ďalej aktívne spolupracovať s Letiskom Piešťany
 • Implementáciu stratégie budeme vyhodnocovať a zefektívňovať aj na základe zistení z pravidelných návštevníckych prieskumov, mapovacích štúdií a iných dostupných dát z národnej, regionálnej a lokálnej úrovne
 • aplikujeme vzájomné zdieľanie dát – Štatistický úrad SR, Slovakia Travel, KOCR, OOCR a pod.

Budovanie produktových línií so zameraním na jedinečnosť Trnavského kraja

 • budeme pokračovať v rozvoji už existujúcich produktov, tvorbe nových zážitkových programov či podujatí v nasledovných destináciách:
  - Balneo a Aquaparky - platformu kúpeľného, vodného turizmu
  - Voda a Príroda - rozvoj potenciálu udržateľného prírodného turizmu
  - Kultúra, Tradície a História - obnova kultúrneho dedičstva; zážitkové programy, príbehy spojené so šľachtickými rodmi, židovská kultúra
 • regionálne produkty - podporíme produkciu a odbyt lokálnych potravín
 • koordinovaný business development - zosieťujeme kliniky, medicínske centrá, športové zväzy s cieľom vytvoriť zaujímavý produkt pre zahraničnú klientelu

Investovanie do infraštruktúry a služieb cestovného ruchu

 • turizmus – dobudujeme infraštruktúru vrátane služieb turistom (prístrešky, jaskyňa Driny, útulňa Jozefa Maka a pod.)
 • cykloturizmus – pripravíme mapové podklady pokrývajúce celé územie Trnavského kraja
 • kongresy – dobudujeme komplexnú sieť služieb pre organizovanie konferenčných a incentívnych programov
 • kultúra – sústredíme sa na starostlivosť o kaštiele, parky, záhrady, technické pamiatky a ich využitie pre zážitkové programy
 • turistické informačné centrá (TIC) – posunieme na vyššiu úroveň sieť turistických informačných centier s kvalitnými službami, overenými informáciami a predajom regionálnych produkt

Podpora inštitucionálnej spolupráce v regióne

 • zavedieme systém podpory profesionálneho destinančného manažmentu - podporíme OOCR v kraji v oblasti vzdelávania, financií a marketingu
 • strategicky nastavíme partnerstvá na národnej a krajskej úrovni pre destinačný a regionálny rozvoj v spolupráci so strešnými organizáciami CR a ďalšími dôležitými aktérmi CR vrátane župných organizácií
 • kontinuálne budeme pokračovať v podpore rozvojových aktivít OOCR prostredníctvom Krajskej inovačnej a rozvojovej agentúry (KIRA)

ZELENÝ KRAJ

Žijeme v globálne prepojenom a meniacom sa svete, v ktorom všetci zdieľame zodpovednosť za budúcnosť - v dobrom i zlom. Čelíme výzvam ako sú klimatická zmena, a teraz aj kríza energetická, ktorých príčiny síce presahujú rámec a možnosti kraja a dokonca aj štátu, ale ku ktorých zmierneniu môžeme a chceme prispieť. Spolu s tímom sa preto systematicky snažíme identifikovať riešenia, vďaka ktorým by bol Trnavský kraj zelenším a vytváral dlhodobo udržateľné prostredie pre život. Od koncepčných strategických materiálov ako Nízkouhlíková stratégia Trnavskej župy, cez podporu projektov občianskeho sektora, motivačných programov, ako je súťaž Ekologický čin roka, až po rad konkrétnych drobných aktivít, ako sú služobné bicykle pre zamestnancov na účely pracovných ciest v rámci mesta alebo podpora elektromobility aj v rámci úradu a organizácií. Výzvou bude pripraviť Úrad TTSK a jeho skoro deväťdesiat pridružených organizácií na energetickú krízu. Momentálne prebieha implementácia balíka projektov na zavedenie využívania obnoviteľných zdrojov energie, v rámci ktorého budú na župných organizáciách vymenené staršie kotle za teplovzdušné čerpadlá. Okrem toho máme pripravených niekoľko ďalších riešení.

 • zavedieme energeticky úsporné, avšak racionálne opatrenia v budovách úradu a jednotlivých organizácií, ktoré minimálne zasiahnu do ich každodenného fungovania
 • postupne budeme aplikovať opatrenia Nízkouhlíkovej stratégie Trnavskej župy smerujúce k naplneniu globálneho cieľa znížiť do roku 2030 emisie CO2 minimálne o 40 %
 • pilotne na vybraných budovách našich organizácií zrealizujeme projekt garantovaných energetických služieb
 • pripravíme spoločné verejné obstarávanie na energie pre naše organizácie s cieľom dosiahnutia čo najnižšej ceny od dodávateľa
 • budeme kontinuálne pokračovať v úspešnej súťaži “Ekologický čin roka”, v rámci ktorej odmeňujeme najvýznamnejšie projekty v oblasti životného prostredia
 • zmodernizovaním verejnej dopravy vytvoríme podmienky pre zvýšenie podielu prepravovaných osôb vo verejnej doprave voči individuálnej motorovej doprave, pričom zvážime napríklad aj zaradenie autobusov na vodíkový pohon
 • pripravíme projekt výsadby stromov či už popri cestách alebo vo vybraných lokalitách, zameriame sa aj na biologickú reguláciu komárov, ako aj na zmiernenie vplyvov sucha prostredníctvom zadržiavania vody v krajine
 • rovnako budeme cez dotačné schémy podporovať lokálne “zelené” aktivity a investície do rozvoja infraštruktúry, ako napríklad nabíjacích a čerpacích staníc
 • ešte väčšmi budeme aplikovať princípy zeleného verejného obstarávania

EURÓPSKE ZDROJE

Čerpanie nových európskych zdrojov je jedinečnou príležitosťou, ako modernizovať náš kraj a prinášať nové služby pre obyvateľov. V dobrej príprave je základ pre čo najlepšie a najúčelnejšie využitie prostriedkov pre župné organizácie, obce a mestá, podnikateľov či neziskový sektor. Župa sa už dnes zameriava na prípravu čerpania financií z Programu Slovensko v období 2021 - 2027, ako aj z Plánu obnovy a odolnosti. Zriadili sme Technický sekretariát, ktorý aktívne pracuje na koordinácii so všetkými subjektami v našom kraji.

Realizácia schválených projektov vo viacerých operačných programoch v Programovom období 2014 - 2020 do konca roku 2023:

 • rekonštrukcie a modernizácie ciest a mostov: most cez rieku Váh v meste Hlohovec, úsek cesty II/502 pri obci Dolné Orešany, úsek cesty II/572 v obci Lehnice, úsek cesty II/572 medzi obcami Šoporňa a Dlhá nad Váhom vrátane mosta cez potok Jarčie
 • modernizácie učební stredných odborných škôl: SOŠ Senica, SOŠ technická Hlohovec, SPŠE Piešťany, Hotelová akadémia Piešťany, SZŠ Skalica, SOŠ Rakovice, SOŠRV Dunajská Streda
 • Kreatívne centrum Trnava
 • Deinštitucionalizácia DSS Okoč
 • výmena tepelných zdrojov za obnoviteľné zdroje energie v 12 organizáciách TTSK - múzeá, galérie, hvezdáreň, školy
 • výstavba cyklotrás: úseky Vážskej cyklomagistrály Sereď - Šúrovce, Šúrovce - most Siladice

Operačný program Slovensko 2021 - 2027 a Plán obnovy a odolnosti

 • príprava nových projektov župy sa zameriava najmä na rekonštrukcie a modernizácie ciest, mostov, cyklotrás, stredných škôl, zariadení sociálnych služieb, kultúrnych OVzP (napr. hvezdáreň v Hlohovci), na projekty na zníženie energetickej náročnosti budov alebo na realizáciu vodozádržných opatrení v župných organizáciách
 • aktuálne sú rozpracované konkrétne projekty na rekonštrukciu a modernizáciu cesty Šaštín Stráže - Petrova Ves, pri obci Vrakuň, úseky na ceste II/502 od Horných Orešian až po Vrbové či úseky cesty II/507 prepájajúce Veľké Dvorníky pri Dunajskej Strede s Galantou vrátane obchatov obcí. V neposlednom rade sa pripravuje aj projekt výstavby integrovaného parkoviska pri letisku Piešťany
 • v rámci cyklodopravy sa v najbližších rokoch chceme venovať nasledujúcim projektom, na financovanie ktorých chceme využiť externé zdroje:
  - Vážska cyklomagistrála: automobilka pri Trnave - obec Zavar vrátane lávky ponad diaľnicu D1 - žiadosť podaná v prvom kole výzvy na financovanie z Plánu obnovy a odolnosti
  - Vážska cyklomagistrála: Siladice - Horné Zelenice - plán podania v roku 2023
  - Vážska cyklomagistrála: Hlohovec - Madunice - plán podania v roku 2023
  - Moravská cyklomagistrála: Adamovské jazerá - Lávka Veľkej Moravy
  - DeTuSek cyklotrasa popri Čiernej vode, prepoj s BSK od hranice TTSK po Tomášikovo
 • aktívne sa pripravujú projekty pre Plán obnovy a odolnosti v oblasti školstva, sociálnej starostlivosti, kultúry a cyklodopravy. V rámci debarierizácie stredoškolských budov sa pripravuje 30 žiadostí (12 SŠ do konca roka 2022, 18 SŠ v 1. kvartáli 2023)
 • paralelne plánujeme pokračovať v úspešnom využívaní zdrojov z programov cezhraničnej spolupráce Interreg. Komplexný rozvoj pohraničia bude zabezpečovaný aj prostredníctvom dvoch európskych zoskupení územnej spolupráce, ktorých je TTSK členom, a to Rába-Dunaj-Váh a Veľká Morava
 • plánujeme aj zapojenie sa do projektov v Programe Horizont Európa 2021 - 2027, z ktorého sa financujú projekty v oblasti vedy, výskumu a inovácií

Lepšia príprava, implementácia a čerpanie

 • župa pre zlepšenie prípravy a kvality projektov a ich následnú implementáciu zriadi, prostredníctvom KIRA, krajskej rozvojovej a inovačnej agentúry, pozície projektových manažérov; budú pracovať so žiadateľmi, ako sú najmä obce, ale aj iné subjekty, na príprave projektov, ktoré môžu financované z európskych fondov; zlepší sa tak pripravenosť subjektov v kraji čerpať finančné zdroje Európskej únie, a tým modernizovať náš kraj

STRATEGICKÝ ROZVOJ A INOVÁCIE

So zreteľom na udržateľný rozvoj Trnavského kraja považujeme za kľúčové ďalej podporovať a kultivovať inovatívne a kreatívne prostredie v kraji, a to predovšetkým podporou transferu znalostí a príkladov dobrej praxe, ako aj implementáciou inovatívnych projektov zvyšujúcich kvalitu života ľudí v kraji. Tieto oblasti budeme aj ďalej systematicky rozvíjať prostredníctvom KIRA, krajskej inovačnej rozvojovej agentúry.


Pri napĺňaní týchto cieľov budeme spolupracovať v inovačnom trojuholníku – podnikania (biznisu), vedy a výskumu a verejnej správy. Výsledkom by mala byť vyššia miera konkurencieschopnosti firiem, vývoj či zlepšovanie produktov a služieb s vysokou pridanou hodnotou To zabezpečí dlhodobý ekonomický prínos pre kraj a jeho obyvateľov, a to aj v kontexte rozvoja bezuhlíkovej a digitálnej ekonomiky. Na transformáciu priemyslu, najmä toho automobilového, sa už dnes pripravujeme. Aj vďaka aktivitám nášho zastúpenia v Bruseli a vyvíjame aktivity smerujúce k jednotnému európskemu riešeniu, ktoré bude spravodlivé a financované z európskych zdrojov.


Nemenej podstatným bude akcent na netechnologické respektíve sociálne inovácie. V tejto súvislosti staviame na dobre položených základoch kultúrno-kreatívneho priemyslu a rozvíjajúcej sa občianskej spoločnosti.

Podpora malého a stredného podnikania

 • na základe vypracovanej Stratégie rozvoja malého a stredného podnikania vytvoríme univerzálnu komunikačnú platformu, systém neformálneho vzdelávania za účelom zlepšenia podnikateľských zručností, krajskú akadémia na rozvoj podnikania, co-workingové priestory na Študentskej v Trnave, aj aktívnu podnikateľskú komunitu

Podpora rozvoja občianskej spoločnosti a dobrovoľníctva

 • budeme presadzovať aktívny rozvoj dobrovoľníctva v kraji na platforme novovytvoreného Dobrovoľníckeho centra Trnavského kraja
 • vytvoríme sieť kontaktných centier pre zlepšenie informovanosti a prístupnosti úradu TTSK vo vzťahu k neziskovému sektoru – „infobodky“

Rozšírime poskytovanie služby domáceho tiesňového volania v Trnavskom kraji a pripravíme implementáciu nového projektu telemedicíny v spolupráci so Zdravou župou

ÚSTRETOVÝ A PROFESIONÁLNY ÚRAD

Za každým rozhodnutím a aktivitou organizácie stojí práca konkrétneho zamestnanca alebo ešte častejšie celých tímov odborníkov a, samozrejme, aj profesionálneho manažmentu. Úrad TTSK preto môže byť rešpektovanou a dôveryhodnou verejnou inštitúciou len vtedy, pokiaľ sa vo svojej činnosti bude opierať o profesionalitu svojich zamestnancov. Zabezpečiť to znamená vykonávať systematickú personálnu politiku stavajúcu nielen na odbornosti, ale aj na osobnostnom raste každého zamestnanca, zameranom predovšetkým na efektívnu, ľudsky podporujúcu komunikáciu a ústretový a partnerský prístup k obyvateľom. V tejto súvislosti budeme rozvíjať pro-klientsky prístup pri doručovaní verejných služieb, ako aj umožňovať participáciu verejnosti na tvorbe verejných politík.


Zmeny, ktoré sme v uplynulom období v tomto smere uskutočnili, vo výsledku Trnavský samosprávny kraj transformovali na rešpektovaného zamestnávateľa, ktorý získal skvelé 2. miesto vo verejnej ankete „Najatraktívnejší zamestnávateľ pre rok 2021“. V kategórii subjektov verejnej správy sme boli na toho prestížne ocenenie nominovaní aj v roku 2022.


V aktivitách a nastavených zmenách personálnej politiky na úrade budeme pokračovať s cieľom zvyšovať atraktivitu TTSK ako zamestnávateľa, zvyšovať odbornosť zamestnancov župy, podporovať ich angažovanosť pri výkone jednotlivých výziev a plánov župy.

 • na najdôležitejšie výzvy, potreby a priority kraja budeme i naďalej flexibilne reagovať vytvorením adekvátnej štruktúry úradu a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja; tomu prispôsobíme aj strategické rozhodnutia, manažment a riadenie procesov
 • zabezpečíme kontinuitu v stážovom programe pre študentov univerzít a rozvoji „recruitmentu,“ teda náboru nových zamestnancov, a rozšírime možnosti vzdelávania vytvorením interného vzdelávacieho centra zahrňujúceho aj župné organizácie
 • rozšírime agendu Odboru ľudských zdrojov o talent manažment, starostlivosť o zamestnancov na kľúčových pozíciách a projekty strategických pracovných pozícií
 • kontinuálne budeme zlepšovať systém odmeňovania a reflektovať na konkurencieschopnosť na trhu práce
Program je možné stiahnuť aj v PDF formáte

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511

Dodávateľ: Citadela, spol. s r. o., Kladnianska 20, 821 05 Bratislava,  IČO: 35709227