Your address will show here +12 34 56 78
Vzdelanie ako príležitosť pre lepšiu budúcnosť

V kompetencií Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) je stredné školstvo, ktoré je dnes kľúčové pre budúce uplatnenie absolventov na trhu práce. Hoci nezamestnanosť je v našom kraji podľa štatistík ústredia práce a štatistického úradu na nízkej úrovni (aktuálne od 2,5 do 5%), stojí pred nami úloha prispôsobiť štruktúru vzdelávania potrebám trhu práce. Nedostatočne využívame potenciál šikovných rúk a chýbajú mnohé remeslá. Preto vyvinieme maximálne úsilie, aby sme koordinovali úsilie jednotlivých aktérov a postupovali systematicky v rozvoji odborného školstva.

 • Text Hover
Zavedieme a presadíme:

Pravidelný dialóg so zainteresovanými aktérmi – s ministerstvami školstva a práce, so školským sektorom a zástupcami veľkých investorov, ale aj malých a stredných podnikateľov. Cieľom je vytvoriť pravidelnú platformu, v rámci ktorej sa budú diskutovať otázky odborného vzdelávania a aktuálne prispôsobovať stratégiu prepájania vzdelania, jeho špecifík a kapacít s trhom práce.

Lepšie podmienky pre študentov:
 • hodnotenie úspešnosti absolventov škôl v správe kraja
 • podporu a štipendiá pre nadaných študentov
 • program opravy internátov v spolupráci so štátom a súkromným sektorom
 • podmienky pre výkon praxe, bez ktorej nie je možné po škole získať zamestnanie
Lepšie podmienky pre učiteľov:
 • program štartovacích bytov pre mladých učiteľov s cieľom motivovať ich, aby pracovali v školstve a venovali sa učiteľskému povolaniu
 • program odmeňovania a oceňovania najlepšie hodnotených učiteľov. Chceme v kraji vytvoriť podmienky pre to, aby naše deti učili tí najkvalitnejší pedagógovia
 • poskytnúť čo najširšiu slobodu školám
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover