Your address will show here +12 34 56 78
Sociálne služby pre každého

Starnutie obyvateľstva bude pre Slovensko obrovskou výzvou, na ktorú sa musíme pripraviť. Od začiatku 90. rokov populácia u nás zostarla o 5,5 roka. Na sto detí dnes pripadá až 88 seniorov. Podľa prognózy Eurostatu bude obyvateľstvo Slovenska starnúť najintenzívnejšie zo všetkých krajín Európskej únie. Slovensko sa v priebehu necelých 50 rokov zmení z jednej z najmladších krajín Európskej únie, na jednu z najstarších (v roku 2060 bude mať v EÚ28 staršie obyvateľstvo od Slovenska len Portugalsko). Priemerný vek obyvateľstva SR sa do roku 2060 zvýši o 9 rokov, resp. 24 % a priblíži sa tesne k hranici 50 rokov. Odborníci varujú, že starnutie bude prebiehať skokovo a dynamicky. Keďže sa vďaka lepšej zdravotnej starostlivosti a životným podmienkam, dožívame vyššieho veku, vytvára to súčasne tlak, aby sme našim blízkym zabezpečili primeranú starostlivosť a dostatok kapacít pre našich seniorov. Systém sociálnych služieb v kompetencií kraja preto budeme riadiť tak, aby bola garantovaná dostupnosť a kvalita služieb pre našich blízkych, ktorí sú odkázaní na pomoc.

Doma a v komunite sa cítime istejšie 

Za prirodzenú záchrannú sieť v prípade akýchkoľvek problémov v živote človeka považujeme rodinu a až potom nasleduje štát. Je to prirodzená solidarita a puto, ktoré je silnejšie než akýkoľvek systém či na úrovni štátu, krajov alebo miest a obcí. Je to paradigma, ktorou sa riadia všetky úspešné sociálne systémy vo svete.

Budeme podporovať deinštitucionalizáciu sociálnych služieb, ktorá prebieha vo všetkých krajoch a znamená premenu všetkých typov sociálnych zariadení od domov pre seniorov až po detské domovy na menšie zariadenia založené na rodinnom a komunitnom princípe. Starostlivosť je tak ešte kvalitnejšia a lepšie zameraná na potreby jednotlivcov – klientov týchto zariadení.

Zabezpečíme údržbu a modernizáciu sociálnych zariadení a dostatočnú kapacitu pre potreby obyvateľov Trnavského kraja. Okrem eurofondov budem apelovať a žiadať vládu, aby podporila VÚC pri prechode ku komunitnému typu starostlivosti v týchto zariadeniach. Pôvodne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny odhadovalo sumu vyčlenenú na deinštitucionalizáciu na 200 miliónov eur, nakoniec je to však necelých 70 miliónov.

Ako doplnkovú službu a pomoc našim seniorom, v spolupráci s mestami a obcami v kraji, ktoré sa do projektu zapoja, zavedieme sociálne taxi za symbolický poplatok, ktoré môžu využiť v rámci dochádzania za službami sociálnej, prípadne zdravotnej starostlivosti. V rámci tejto služby budeme podporovať moderné, ekologické a z dlhodobého hľadiska efektívnejšie spôsoby prepravy (napr. elektromobily).

 • Text Hover
Budeme presadzovať:

 • Garantovanie dostupnosti a kvality sociálnych služieb pre seniorov.
 • Zavedenie tzv „rodinného prístupu“ do sociálnych služieb – deinštitucionalizácia.
 • Zabezpečíme údržbu a modernizáciu sociálnych zariadení a dostatočnú kapacitu pre potreby obyvateľov Trnavského kraja.
 • Zavedenie sociálnych taxíkov za symbolický poplatok pre našich seniorov.
 • Ako pomoc pre znevýhodnené deti a ich rodičom podporíme vznik centier včasnej intervencie.

Deti sú naša budúcnosť, chráňme ich zdravý vývin

Podporíme vznik a fungovanie novej služby – centier včasnej intervencie, ktoré pomáhajú znevýhodneným deťom, respektíve deťom s vývinovou poruchou do siedmich rokov, a ich rodičom formou špeciálneho sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie. Centrá, v najväčšej možnej miere, podporia integráciu rodiny do spoločnosti, so zohľadnením špecifických potrieb a stimulovanie vývinových možností dieťaťa. Do spolupráce na projekte zapojíme aj mimovládny sektor a dotknuté mestá.

V prípade zariadení ako je resocializačné zariadenie Čistý deň v Galante, ktoré je neslávne známe tým, že klientky liečiace sa zo závislosti, boli v zariadení zamestnancami sexuálne zneužívané, budeme presadzovať, aby župa úzsko spolupracovala s Ústredím práce a sociálnych vecí a bola prizývaná ku kontrole takýchto zariadení, respektíve k jej výsledkom. Za posledných 10 rokov poskytol napríklad samosprávny kraj až 1 milión eur neziskovej organizácií Čistý deň, ale nedisponuje kompetenciami, aby mohol kontrolovať, či sú podmienky pre poskytovanie služieb v zariadení vyhovujúce.

 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover