Your address will show here +12 34 56 78
Otvorený župný úrad

Župný úrad bude otvorený, transparentný a aktívny všade tam, kde ho ľudia potrebujú. Prioritou bude transparentnosť a verejná kontrola všetkých zmlúv, záväzkov, výdavkov a dotácií. Rovnaký dôraz bude aj na proklientský prístup vo všetkých typoch župných organizácií.

Každý moderný úrad sa dnes nezaobíde bez spolupráce so rôznymi aktérmi spoločenského a ekonomického života. Preto úrad VÚC bude aktívne spolupracovať s expertami, organizáciami tretieho sektora vo všetkých oblastiach, so sídlom v Trnavskom kraji, ale aj s celonárodnou pôsobnosťou, aby bol miestom, kde sa pre obyvateľov kraja, budú sústreďovať tie najlepšie nápady a riešenia. Na tieto účely bude župa zriaďovať rôzne formálne aj neformálne poradné orgány, bude pozývať expertov a komunikovať s malými či veľkými zamestnávateľmi a samosprávami. Vytvoríme platformu na strategickú komunikáciu s miestnou samosprávou (obce a mestá) na pravidelnej báze, ktorá bude zabezpečovať riešenie priorít rozvoja kraja a ich následnú realizáciu na úrovni župy, alebo na úrovni ústredných orgánov štátnej správy.

Pripravíme projekt “Bezbariérový kraj”, ktorý bude prierezovo odstraňovať všetky fyzické aj spoločenské “bariéry” v našich životoch tak, aby náš kraj bol naozaj pre všetkých. Župa v rámci svojich kompetencií, ale aj neformálnym vplyvom v kraji, bude presadzovať rovnaký prístup pre všetkých obyvateľov aj návštevníkov kraja.

 • Text Hover
Budeme presadzovať:

 • Transparentný a otvorený úrad na všetkých úrovniach.
 • Úrad bude iniciátorom spolupráce so samosprávou, mimovládnym sektorom, podnikateľskou sférou.
 • Vytvoríme platformu pre strategickú spoluprácu s našimi mestami a obcami.
 • TTSK bude kraj bez bariér.

 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover