Your address will show here +12 34 56 78
Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť

Zdravotná starostlivosť patrí medzi najprioritnejšie oblasti, a teda je z pohľadu verejnej služby klúčovou. Slovensko však dlhodobo nedosahuje dobré výsledky najmä z pohľadu dĺžky dožitia, a s ohľadom na niektoré konkrétne diagnózy.

V dnešnej modernej dobe sa zlepšovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti musí orientovať na 2 klúčové atribúty:

– dostupnosť
– kvalitu

Tieto kritériá musia byť neustále zohľadňované, ak chceme verejnosti poskytovať také služby, aké sú štandardom v 21. storočí.

V rámci zdravotníctva sa teda kraj bude zameriavať na všetky typy zdravotnej starostlivosti. Nakoľko v rámci TTSK pôsobia štátne aj neštátne zdravotnícke zariadenia, župa musí aktívne vstupovať do všetkých procesoch a byť nielen regulátorom, ale najmä partnerom všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Ambulantná starostlivosť  - primárna aj sekundárna (špecialisti)

Prioritou TTSK je budovanie a udržiavanie dostupnej a kvalitnej siete ambulantnej starostlivosti. Pri tom je nevyhnutné zohľadňovať nielen predstavy pacientov, ale zároveň byť schopný aj garantovať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti v ambulanciách. TTSK bude v rámci svojich možností dohliadať na rovnomerné zabezpečovanie starostlivosti všeobecnými lekármi aj lekármi špecialistami. Pre tento účel bude vytvárať rôzne podporné aktivity a programy, ako napr. rezidentský program pre lekárov, aby pre svojich obyvateľov zabezpečila dostupnú zdravotnú starostlivosť.

 • Text Hover
Budeme presadzovať:

 • V spolupráci so všetkými poskytovateľmi zabezpečíme kvalitnú a dostupnú zdravotnícku starostlivosť pre všetkých občanov kraja.
 • Zavedieme rezidentský program pre lekárov.
 • Podporou siete nemocníc v našom kraji ako jedného celku (štátnych aj súkromných) zabezpečíme dostupnú ústavnú starostlivosť.
 • Zabezpečíme dostupnú lekársku službu prvej pomoci (pohotovosť) pre deti a dospelých, ako aj stomatologickú pohotovosť.
 • Budeme podporovať rozvoj zdravotnej starostlivosti formou ADOS, paliatívnej starostlivosti, hospicov a vznik denných stacionárov pre geriatrickú starostlivosť.

Ústavná zdravotná starostlivosť

Po 12 rokoch súčasného župana vo funkcii, stratil samosprávny kraj takmer úplne vplyv na zdravotníctvo v kraji. Dnes nemá župa priamy dosah na žiadnu z nemocníc na svojom území. Samosprávny kraj preto, pri snahe riešiť problémy v oblasti zdravotníctva, ktoré dnes ľudia považujú za jednu z hlavných priorít, je pri rokovaniach s poskytovateľmi odkázaný len na svoj neformálny vplyv. Ten však bude župa, pod novým vedením, využívať v maximálnej možnej miere.

TTSK musí podporovať celú sieť nemocníc, ktorá sa nachádza na území kraja. Vzhľadom na to, že ústavnú zdravotnú starostlivosť poskytujú štátny (Trnava, Piešťany) aj neštátny (Galanta, Dunajská Streda, Skalica) poskytovatelia, kraj bude postupovať tak, aby bola pacientom vždy zabezpečená dostupná, kvalitná a moderná liečba tak, ako si to vyžadujú európske štandardy.

Rovnakú dôležitosť bude TTSK klásť na poskytovanie lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) pre deti aj dospelých, rovnako aj stomatologickej pohotovosti. Pacient sa nemôže stať rukojemníkom systému. Je preto nevyhnutné, v spolupráci so štátnymi orgánmi a poskytovateľmi, presadzovať taký model, v ktorom bude záujem pacienta na prvom mieste.

Starostlivosť o dlhodobo chorých a starších

Demografický vývoj Trnavského kraja už dlhodobo poukazuje na starnutie populácie. Pomer generácie prarodičov a generácie detí (index starnutia) sa medziročne zvýšil zo 106,3 na 109,3, čo znamená, že v roku 2016 pripadlo na 100 detí vo veku nula až 14 rokov viac ako 109 obyvateľov vo veku 65 rokov a viac.

V rámci povinnosti zachovať ľudskú dôstojnosť a kvalitu života pre všetkých pacientov, ale zároveň aj potreba reagovať na demografický vývoj, TTSK bude podporovať rozvoj zdravotnej starostlivosti formou ADOS, paliatívnej starostlivosti, hospicov a vznik denných stacionárov pre geriatrickú starostlivosť.

 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover