Your address will show here +12 34 56 78
Kultúra

Kultúra a umenie majú veľký vplyv na kvalitu života, často to však býva na Slovensku prehliadané. Trnavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ 18 kultúrnych inštitúcií predstavuje najdôležitejší subjekt v tejto oblasti v našom kraji. Jeho organizácie zároveň predstavujú významnú časť kultúrnej infraštruktúry v jednotlivých mestách. Zodpovedný prístup župana i zastupiteľstva preto môže mať výrazný a rýchly dopad na kvalitu jednotlivých inštitúcií a rozvoj kultúrneho diania, a tak i na kvalitu života v kraji. Kroky v oblasti kultúry budú realizované v úzkej spojitosti s politikou udržania mladých ľudí v kraji, modernizácie stredného školstva a s jasným presahom do podpory podnikania v podobe turizmu a kreatívneho priemyslu.

 • Text Hover
Budeme presadzovať:
 • Nový grantový program pre oblasť kultúry s rozpočtom až do 500 000 Eur ročne so zameraním na podporu voľnočasových kultúrnych a umeleckých aktivít a ľudovej kultúry, ale aj na rozvoj nezávislej profesionálnej kultúry a kreatívneho priemyslu v kraji.
 • Znovuzadefinovanie úloh jednotlivých kultúrnych inštitúcií s ohľadom na odbornosť, aktuálnu prax a očakávania i potreby širokej verejnosti.
 • Zavedenie transparetných výberových konaní na miesta riaditeľov kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, ktoré sa budú opakovať každých 5 rokov.
 • Pilotný projekt ZBB (Zero-Based Budgeting)* rozpočtu v Divadle Jána Palárika, postupne aj v ďalších inštitúciách.
 • Rekonštrukciu budovy Divadla Jána Palárika a Kopplovej vily Galérie Jána Koniarka.
 • Rozvoj múzeí takým spôsobom, aby boli atraktívnejšie pre domácich návštevníkov i turistov.

*Ide o postup pri zostavovaní rozpočtu organizácie, ktorý neberie do úvahy minulé rozpočty, ale jeho jednotlivé položky sa stanovujú na novo, ako keby sa mali realizovať po prvýkrát – “od nuly”. Aktivity a položky sa rozpočtujú podľa reálnych potrieb.

Životné prostredie

Aktívny prístup v oblasti ochrany životného prostredia považujeme za elementárnu zodpovednosť politikov, štátnych a samosprávnych orgánov, ale tiež všetkých občanov, lebo všetci spoločne znášame dopady klimatických zmien. Považujeme to za veľmi dôležité o to viac, že ovplyvnia už kvalitu našich životov a ešte viac život nasledujúcich generácií. Bez koordinácie jednotlivých aktérov, spolupráce inštitúcií a zapojenia sa verejnosti, nie je možné dosiahnuť zlepšenie stavu životného prostredia. Trnavský samosprávny kraj musí byť aktívny a všade v rámci možnosti pomáhať obciam, mestám, aj individuálnym obyvateľom kraja v adaptácií na klimatické zmeny. Na častejšie horúčavy a sucho sa musíme pripraviť napríklad pridávaním zelených a vodných prvkov v mestách alebo projektami, ktoré umožnia lepšie zadržiavať vodu v krajine. Za rovnako dôležité považujeme podporovať aktívny prístup občanov k ochrane životného prostredia a osobitne mladých ľudí, ktorých je potrebné učiť k zodpovednosti za prostredie, v ktorom žijú.

 • Text Hover
Zavedieme preto:

 • Strategický plán a koordinačnú jednotku na úrade TTSK, ktorá bude zodpovedná za realizáciu stratégie a komunikovať s ďalšími aktérmi zapojenými v oblasti politiky životného prostredia, ako sú orgány štátnej správy, obce a mestá a tiež mimovládne organizácie s akademickou sférou.
 • Samosprávny kraj bude aktívne vyhľadávať a podporovať inovatívne projekty, ktoré môžu napomáhať samospráve vysporiadavať sa s environmentálnymi problémami a budú prinášať invenčné riešenia. V tejto oblasti bude župa aj aktívne spolupracovať s akademickou sférou.
 • Pravidelný dialóg v spolupráci s obcami a mestami kraja o zmenách klímy, ako sú suchá, povodne, extrémne horúčavy a o opatreniach, ako ich dopady na ľudí zmierňovať.
 • Prostredníctvom informačnej kampane a dotačnej schémy podporiť enviromentálne zodpovedné správanie občanov, ako je napríklad triedenie odpadu.
 • V rámci stredoškolských aktivít podporovať pre študentov súťaže a iné aktivity, cez ktoré sa bude zvyšovať povedomie mladých tak, aby si osvojili zodpovedné správanie k životnému prostrediu a vedeli o problémoch, ktoré sami môžu svojim správaním meniť, ako je napríklad plytvanie potravinami či narábanie s odpadom.
 • Vytvorenie aplikácie, ktorou jednoducho odfotením cez mobilný telefón, môžu ľudia nahlásiť samospráve enviromentálne škody a znečistenia prostredia.

 

Nemenej dôležitou súčasťou komplexného pohľadu na tvorbu krajiny bude aj problematika rozvoja vidieka. Župa bude, v rámci svojich kompetencií, podporovať šetrný prístup zaobchádzania s pôdou a propagovanie lokálnych producentov potravín, farmárov s cieľom zlepšiť dostupnosť domácich potravín pre ľudí a zároveň podporovať prácu v pôdohospodárstve, ktorá je dnes na Slovensku v kritickom stave.

 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover