Your address will show here +12 34 56 78
Doprava, cyklodoprava a cestovný ruch

Dopravná infraštruktúra a kvalitné podmienky pre rozvoj cestovného ruchu sú jedným zo základných predpokladov pre ďalší rozvoj Trnavského samosprávneho kraja. Náš kraj tvorí dôležitý dopravný cestný uzol v rámci prepojenia Západného a Východného Slovenska, a to severnou aj južnou trasou. Okrem diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R1, ktoré prechádzajú krajom, a spravuje ich štátna Národná diaľničná spoločnosť, TTSK má vo svojej správe viac ako 1,5 tisíc km ciest II. a III. triedy. Tieto cesty tvoria dôležitú regionálnu cestnú sieť, ktorá slúži občanom kraja na dennodenné cestovanie za prácou a svojimi povinnosťami. Problémom všetkých vyšších územných krajov je, že bojujú s nedostatkom finančných prostriedkov, a to nie len na rozvoj a budovanie novej dopravnej infraštruktúry, ale aj na jej základnú údržbu a opravu havarijných stavov. Preto župa zriadi akciovú spoločnosť, 100% vlastnenú samosprávnym krajom, do ktorej majetku vloží cestnú infraštruktúru tak, aby sa týmto krokom sústredilo čo najviac finančných prostriedkov na správu a údržbu ciest v správe samosprávneho kraja. Náš kraj patrí vďaka zahraničným investíciám, svojej polohe a blízkosti k hlavnému mestu, medzi najbohatšie kraje Slovenska. Veľké zahraničné investície, a to v oblasti automobilového priemyslu a ďalších odvetví, prinášajú so sebou aj kritický nárast nákladnej aj osobnej automobilovej dopravy. Tento aspekt spôsobuje záťaž na dopravnú infraštruktúru. Občania kraja preto musia zápasiť s preťaženými a rozbitými cestami. Často stoja v nekonečných kolónach a riešenia sú v mnohých prípadoch v nedohľadne. Župa na väčšie investičné projekty úplne rezignovala. Na niektoré nemá odvahu. Samosprávny kraj, na čele so županom, musí byť aktívnejší, pokiaľ ide o dopravnú infraštruktúru. Oprava ciest, ktoré patria kraju, nemôže byť len cieľom, ale automatickou povinnosťou. Tomu musí a bude zodpovedať aj rozpočet kraja v tejto kapitole. Župan však musí ísť ešte ďalej. V prípadoch, ako je napríklad obchvat Senice, riešenie dopravnej situácie v Hlohovci v súvislosti s mostom cez Váh alebo podpora dopravy v južných okresoch, nie je možné sa spoliehať len na štát. Župan nesmie byť pasívny a musí zo svojej pozície vyvíjať verejný tlak na kompetentných, aby vo veci konali a neuspokojil sa len s čiastkovými výsledkami či prísľubmi. V rámci rozšírenia možností pre obyvateľov kraja sa zameriame na rozvoj integrovanej dopravy v kraji. Teda kombináciu vlakovej a autobusovej dopravy ako jedného organického celku. Zámerom je, aby na jeden lístok bolo možné využívať tak vlakovú, ako aj autobusovú dopravu. Cieľom je, aby sme ľuďom zjednodušili cestovanie a urobili ho v konečnom dôsledku aj ekologickejšie. Dobre nastaveným integrovaným systémom by sa nám podarilo dostať viac ľudí do verejnej dopravy, čo prispeje k čiastočnému zníženiu záťaže na cestnú infraštruktúru, ale zároveň prispeje k ochrane životného prostredia. Uvedomujúc si komplikovanosť a náročnosť zavedenia tohto systému, sme odhodlaní na tom aktívne pracovať, a to aj v spolupráci so susediacimi krajmi.

 • Text Hover
Budeme presadzovať:

 • Zabezpečenie bezodkladného dofinancovania opravy cestných úsekov, ktoré sú v havarijnom stave a zamerať sa postupnú modernizáciu celej cestnej infraštruktúry.
 • Zriadenie župou vlastnenej akciovej spoločnosti, do ktorej majetku sa vloží cestná infraštruktúra tak, aby sa týmto krokom maximalizovali finančné zdroje na údržbu a opravu ciest.
 • Aktívne sa zasadzovať za začiatok výstavby cestného obchvatu mesta Senica a riešenie dopravnej situácie v Hlohovci v súvislosti s mostom cez Váh.
 • Spustenie integrovanej dopravy (kombinácia autobusovej a vlakovej dopravy ako jedného organického celku) v rámci TTSK a BSK.
 • Rozvoj a podpora cyklodopravy – cyklodoprava ako alternatíva pre konvenčné spôsoby dopravy, budovanie cyklotrás, rozširovanie možností pre cestovanie s bicyklami v rámci verejnej dopravy, budovanie systému zdieľania bicyklov (tzv. bikesharing).
 • Rozvíjať obrovský potenciál nášho kraja v oblasti cestovného ruchu – spustiť systematickú a efektívnu propagáciu TTSK na svetových cestovateľských veľtrhoch, využiť našu špecifickú polohu v kombinácii s podmienkami, ktoré máme na budovanie nášho kraja ako značky kvality v tejto oblasti, rozvíjať kongresový cestovný ruch.
 • Vybudovať zmysluplný a udržateľný plán oddĺženia a rozlietania piešťanského letiska.

Cyklodoprava a cestovný ruch

Z TTSK sme odhodlaní vybudovať moderný kraj, ktorý reflektuje na aktuálne trendy v doprave. Jedným z trendov je nepochybne aj rozvoj a podpora cyklodopravy. Zameriame sa na využitie výborných možnosti, ktoré náš kraj ponúka pre cyklistickú dopravu. Zámerom je, s využitím vlastných zdrojov, ako aj prostriedkov EÚ, vybudovať sieť cyklotrás. Chceme kvalitnú sieť, tak v rámci miest a obcí, ako alternatívu ku konvenčnej doprave, rovnako pre turistické využitie. V rámci možností chceme ponúknuť občanom kraja, aby mali možnosť „vystúpiť z auta“ a pre svoje potreby využívať aj cyklodopravu, ako súčasť verejnej dopravy. Podporou cyklodopravy nerozumieme len samotnú výstavbu cyklotrás. Našim zámerom je ďalej rozširovať možnosti cestovania s bicyklami vo vlakoch, autobusoch a pracovať na možnostiach bikesharing (zdieľania bicyklov). TTSK je z hľadiska možností cestovného ruchu jedinečný kraj, no ďaleko zaostáva za svojim potenciálom. Náš kraj ponúka tradíciu a bohatú históriu, svetoznáme kúpeľníctvo, veľké možnosti na turistiku, relax a oddych. Susedíme s 3 štátmi a sme unikátni svojou špecifickou rozlohou. Podmienky pre cestovný ruch, ktoré poskytuje naša južná časť a jej okresy, spolu s centrálnou časťou kraja a Záhorím, sú však poddimenzované po všetkých stránkach. Cestovný ruch musí dostať nový impulz. Je nevyhnutné začať pracovať na systematickej a efektívnej propagácii, a to tak v rámci Slovenska, ako aj za jeho hranicami. Aktívnou spoluprácou s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, ktoré má v gescii cestovný ruch, chceme náš kraj začať aktívne propagovať na svetových veľtrhoch cestovného ruchu ako kvalitnú značku. Počet turistov u nás neustále rastie, čo však nedostatočne využívame. Viac sa zameriame aj na kongresový cestovný ruch, ako súčasť propagačnej stratégie nášho kraja.

 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover